Vostè, com a usuari, té a la seva disposició informació de tipus confidencial propietat de l'empresa. Com a usuari autoritzat per accedir a aquest tipus d'informació, accepta expressament el compliment de les següents obligacions:

PRIMERA: Les dades són propietat de l'empresa, per aquest motiu s'estableix l'obligatorietat de no copiar, ni cedir, ni guardar cap còpia d'aquestes dades, total ni parcialment, ni de qualsevol altre material, informació o documentació derivada del compliment de les seves funcions qualsevol que sigui el suport en què es trobin les dades.

SEGONA: No utilitzar les dades per a cap altre propòsit que no sigui el que derivi de les seves funcions.

TERCERA: Guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre les dades a les quals tingui accés o que utilitzi en el desenvolupament de les seves obligacions laborals, comprometent-se a no divulgar-los, publicar-los, ni d'altra manera directa o indirecta posar-los a la disposició de tercers, ni total ni parcialment. Això implica la prohibició de transmissió d'informació a persones no autoritzades per qualsevol mitjà: de forma escrita, de forma electrònica i de forma verbal.

QUARTA: Respectar totes aquelles mesures de seguretat, tècniques o organitzatives que l'Empresa estableixi per garantir la confidencialitat i integritat de la informació. La durada de les obligacions contingudes en aquest escrit és de caràcter indefinit i es mantindrà en vigor amb posterioritat a la finalització per qualsevol causa de la relació amb l'empresa.

Així mateix, serà responsable de tots els danys i perjudicis que per a l'empresa es deriven com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

Comparteix