Aquest document ha de ser d'un dels següents formats: .txt, .odf, .pdf, .doc, .docx.