Aspira24

El pla estratègic d’ActelGrup

Aspira24 és el nom del pla estratègic que marca el creixement d’ActelGrup dels pròxims 3 anys.
El pla se centra en 5 focus estratègics:
La captació de produccions d'interès i la inversió a R+D+I i la eficiència.
La diversificació de clients que permeti l'enfortiment de la marca i la promoció de la venda als propis socis.
La millora de la competitivitat de les cooperatives de base i la capacitat per facilitar el relleu generacional, mitjançant la millora en els processos, l'ús de noves tecnologies, la digitalització i la sostenibilitat.
La millora de processos, les noves tecnologies, la sostenibilitat, el compliment estricte amb la normativa i guanyar agilitat en la gestió i la coordinació.
L'empoderament i reforç del treball en equip i la transversalitat de l'organització.

Un pla que en termes de facturació portarà al Grup a assolir la xifra de 240 milions d’euros l’any 2024. A més, les accions previstes en el pla permetran l’enfortiment de la relació amb les cooperatives de base i els productors, reforçant també la marca i els valors clau de la nostra cooperativa: la innovació i l’orientació a resultats.

Un fet a destacar és el mateix procés d’elaboració del pla, fruit d’un procés participatiu d’un centenar de treballadors i treballadores, provinents dels diferents negocis del Grup i que, junt amb l’equip directiu i el Consell Rector, han treballat en la definició del marc estratègic i dels més de 96 projectes que s’aniran executant progressivament durant els pròxims 3 anys.

Actualment, ens trobem immersos en la fase d’execució del pla estratègic. Els equips que formen els diferents projectes ja estan treballant de manera activa desenvolupant les diferents accions i fites previstes per assolir els objectius proposats. S’està fent un seguiment periòdic de tots els projectes del pla estratègic amb un gran compromís per part dels treballadors d’ActelGrup.

El pla estratègic Aspira24 està viu i es revisa periòdicament per poder adaptar-lo, si és necessari, als canvis constants del nostre entorn que és cada cop més competitiu.