Àrea Agrotècnica atec:

Al teu costat

atec
nectarina big top
tecnic

Assessorament tècnic integral

L’Àrea Agrotècnica atec: és una àrea transversal dins d’ActelGrup, la seva funció és donar un servei integral al soci-productor de les nostres cooperatives cerealistes i fruiteres.

atec: es la suma de

a

d’actel

d’agrònoms

d’assessors

d’àrea

d’acompanyament

+tec

de tècnics

d’innovació

de servei

de professionalitat

+c:

de compromís

d’equip

de proximitat

d’atenció

Els nostres serveis

Oferim assessorament agrari per cultius fruiters i extensius:

Atenció a cooperatives i productors

Presència periòdica del tècnic a la zona per reunions i trobades amb els productors.

Assessorament tècnic i econòmic als productors

Seguiment de les principals plagues, malalties i males herbes per al seu posterior control de manera més eficient, sostenible i econòmicament rendible. Suport en l’elecció de varietats segons l’època de l’any i interès comercial. Orientacions de sembra, treballs, plantació, aclarida i poda.

Prospecció / visites de camp

Vigilància periòdica de malalties, plagues i males herbes. Plans de control. Prescripció de tractaments fitosanitaris. Prescripció de tractaments fitosanitaris.

Elaboració del programa de fertilització i reg

Plans individualitzats d’abonat i gestió de l’aigua durant tot el cicle.

Presentació de butlletins

Entrega i explicació mensual de les estratègies fitosanitàries i productives amb posterior resolució de dubtes i comentaris.

Quaderns de camp

Redacció i revisió per un tècnic acreditat del Quadern de Camp. Resolució de qualsevol tipus de dubte o aclariment.

Preparació d’inspeccions i certificacions

Suport acreditat en la preparació de documentació u els seus requisits per auditories.

Selecció, producció i comercialització de llavors

Assessorament en funció de la rotació del cultiu segons les característiques de la parcel·la i la millor opció entre cereal d’hivern, blat de moro, alfals, etc. Existeix un avantatge competitiu en ser Actel productora de llavors certificades de cereal.

Xerrades formatives i informatives

Formació en sistemes de plantació, poda, sembra, reducció de costos de producció, auditories, noves malalties i plagues, canvis en el registre de fitosanitaris, residus, tecnologia, presentació de resultats dels assajos de camp, etc.

Seguiment de collita

Mostreig de residus, seguiment de calibres, control de paràmetres de maduració: penetromíes, proves de midó, humitat i pes específic, etc. per determinar el moment òptim de collita segons la varietat i la finalitat.

Punt de contacte amb les diferents àrees d’ActelGrup

Enllaç entre l’agricultor i qualsevol altre servei d’Actel que requereixi el productor.

Equip

LAIA_VILLAR

Laia
Villar

responsable de l’Àrea Agrotècnica

XAVIER_ORTEU

Xavier
Orteu

coordinador agroestratègic

ANTONIETA_BOTARGUES

Antonieta
Botargues

assessora agrotècnica de fruita

PERE_CABISCOL

Pere
Cabiscol

assessor agrotècnic de fruita

JBLAS_DURAN

Juan Blas
Duran

assessor agrotècnic de fruita

MARISOL_TORRES

Marisol
Torres

assessora agrotècnica de fruita

QUICO_VILA

Francesc Vila d’Abadal

assessor agrotècnic de fruita

ELENA_MARTIN

Elena
Martín

assessora agrotècnica de fruita

MJOSEP_BALLARIN

Mª Josep
Ballarín

assessora agrotècnica d’extensius

FERRAN_MARTI

Ferran
Martí

assessor agrotècnic de fruita

AYUB_HOUZI

Ayub
Houzi

assistent assessor agrotècnic

 • Laia Villar: responsable de l’Àrea Agrotècnica
 • Xavier Orteu: coordinador agroestratègic
 • Jessica Parés: responsable de documentació agrotècnica
 • Antonieta Botargues: assessora agrotècnica de fruita
 • Pere Cabiscol: assessor agrotècnic de fruita
 • Juan Blas Duran: assessor agrotècnic de fruita
 • Hèctor Castan: assessor agrotècnic de fruita
 • Francesc Vila d’Abadal: assessor agrotècnic de fruita
 • Elena Martín: assessora agrotècnica de fruita
 • Marisol Torres: assessora agrotècnica de fruita
 • Íñigo Cavero: assessor agrotècnic de fruita
 • Mª Josep Ballarín: assessora agrotècnica d’extensius
 • Ayub Houzi: Assistent assessor agrotècnic
 • Míriam Sabaté: Assistenta de documentació agrotècnica

La nostra visió?

Ser referents en el sector agroalimentari, perseguint obtenir explotacions rendibles i orientades al mercat per aconseguir un futur sostenible pels nostres productors.

Els nostres valors?

L’eficiència, la proactivitat, la comunicació, la innovació i el compromís.

La nostra responsabilitat?

Obtenir els objectius estratègics propis de l’àrea definits al Pla Estratègic Aspira24; vetllar pel bon funcionament, benestar i necessitats de tot l’equip; que ActelGrup passi totes les auditories per l’obtenció de les certificacions que ens acrediten (Global Gap, Producció Integrada i GRASP); que la producció (fruita i extensius) arribi en les millors condicions comercials tant en quantitat com en qualitat; que la traçabilitat de la producció sigui acord a la normativa interna; vetllar per l’economia del soci quant a costos de producció i, sobretot, transmetre la confiança i transparència de tot ActelGrup.