Àrea Agrotècnica atec:

Al teu costat

Assessorament tècnic integral

L’Àrea Agrotècnica atec: és una àrea transversal dins d’ActelGrup, la seva funció és donar un servei integral al soci-productor de les nostres cooperatives cerealistes i fruiteres.

atec: es la suma de

a

d’actel

d’agrònoms

d’assessors

d’àrea

d’acompanyament

+tec

de tècnics

d’innovació

de servei

de professionalitat

+c:

de compromís

d’equip

de proximitat

d’atenció

Els nostres serveis

Oferim assessorament agrari per cultius fruiters i extensius:

Atenció a cooperatives i productors

Presència periòdica del tècnic a la zona per reunions i trobades amb els productors.

Assessorament tècnic i econòmic als productors

Seguiment de les principals plagues, malalties i males herbes per al seu posterior control de manera més eficient, sostenible i econòmicament rendible. Suport en l’elecció de varietats segons l’època de l’any i interès comercial. Orientacions de sembra, treballs, plantació, aclarida i poda.

Prospecció / visites de camp

Vigilància periòdica de malalties, plagues i males herbes. Plans de control. Prescripció de tractaments fitosanitaris. Prescripció de tractaments fitosanitaris.

Elaboració del programa de fertilització i reg

Plans individualitzats d’abonat i gestió de l’aigua durant tot el cicle.

Presentació de butlletins

Entrega i explicació mensual de les estratègies fitosanitàries i productives amb posterior resolució de dubtes i comentaris.

Quaderns de camp

Redacció i revisió per un tècnic acreditat del Quadern de Camp. Resolució de qualsevol tipus de dubte o aclariment.

Preparació d’inspeccions i certificacions

Suport acreditat en la preparació de documentació u els seus requisits per auditories.

Selecció, producció i comercialització de llavors

Assessorament en funció de la rotació del cultiu segons les característiques de la parcel·la i la millor opció entre cereal d’hivern, blat de moro, alfals, etc. Existeix un avantatge competitiu en ser Actel productora de llavors certificades de cereal.

Xerrades formatives i informatives

Formació en sistemes de plantació, poda, sembra, reducció de costos de producció, auditories, noves malalties i plagues, canvis en el registre de fitosanitaris, residus, tecnologia, presentació de resultats dels assajos de camp, etc.

Seguiment de collita

Mostreig de residus, seguiment de calibres, control de paràmetres de maduració: penetromíes, proves de midó, humitat i pes específic, etc. per determinar el moment òptim de collita segons la varietat i la finalitat.

Punt de contacte amb les diferents àrees d’ActelGrup

Enllaç entre l’agricultor i qualsevol altre servei d’Actel que requereixi el productor.

Equip

Laia
Villar

responsable de l’Àrea Agrotècnica

Xavier
Orteu

coordinador agroestratègic

Jessica
Parés

responsable de documentació agrotècnica

Antonieta
Botargues

assessora agrotècnica de fruita

Pere
Cabiscol

assessor agrotècnic de fruita

Juan Blas
Duran

assessor agrotècnic de fruita

Marisol
Torres

assessora agrotècnica de fruita

Francesc Vila d’Abadal

assessor agrotècnic de fruita

Elena
Martín

assessora agrotècnica de fruita

Mª Josep
Ballarín

assessora agrotècnica d’extensius

Ayub
Houzi

assistent assessor agrotècnic

Míriam
Sabaté

assistenta de documentació agrotècnica

 • Laia Villar: responsable de l’Àrea Agrotècnica
 • Xavier Orteu: coordinador agroestratègic
 • Jessica Parés: responsable de documentació agrotècnica
 • Antonieta Botargues: assessora agrotècnica de fruita
 • Pere Cabiscol: assessor agrotècnic de fruita
 • Juan Blas Duran: assessor agrotècnic de fruita
 • Hèctor Castan: assessor agrotècnic de fruita
 • Francesc Vila d’Abadal: assessor agrotècnic de fruita
 • Elena Martín: assessora agrotècnica de fruita
 • Marisol Torres: assessora agrotècnica de fruita
 • Íñigo Cavero: assessor agrotècnic de fruita
 • Mª Josep Ballarín: assessora agrotècnica d’extensius
 • Ayub Houzi: Assistent assessor agrotècnic
 • Míriam Sabaté: Assistenta de documentació agrotècnica

La nostra visió?

Ser referents en el sector agroalimentari, perseguint obtenir explotacions rendibles i orientades al mercat per aconseguir un futur sostenible pels nostres productors.

Els nostres valors?

L’eficiència, la proactivitat, la comunicació, la innovació i el compromís.

La nostra responsabilitat?

Obtenir els objectius estratègics propis de l’àrea definits al Pla Estratègic Aspira24; vetllar pel bon funcionament, benestar i necessitats de tot l’equip; que ActelGrup passi totes les auditories per l’obtenció de les certificacions que ens acrediten (Global Gap, Producció Integrada i GRASP); que la producció (fruita i extensius) arribi en les millors condicions comercials tant en quantitat com en qualitat; que la traçabilitat de la producció sigui acord a la normativa interna; vetllar per l’economia del soci quant a costos de producció i, sobretot, transmetre la confiança i transparència de tot ActelGrup.