Garantim la seguretat, qualitat i legalitat dels productes alimentaris

Un any més la secció d’oli ha renovat els certificats de BRC v8 i IFS v7 apostant per la qualitat alimentària. Aquestes certificacions són de les més demanades pels distribuïdors i grans superfícies i serveixen per homologar-nos com a proveïdors i assegurar que l’empresa té un sistema implantat que vetlla per la seguretat, qualitat i legalitat dels productes alimentaris.
Com a protocol exigit pels clients, també hem renovat la certificació de Costco.
La seguretat alimentària s’ha convertit en un factor clau dins del sector alimentari i és exigida per les autoritats sanitàries, clients i consumidors.
Tenir implantades aquestes certificacions implica entre molts aspectes:

  • Revisar i complir amb la legislació aplicable
  • Assegurar uns nivells de qualitat i seguretat alimentària al llarg de tota la cadena productiva
  • Revisar i aplicar accions correctores davant possibles no conformitats i, per tant, disminuir els errors i els costos associats
  • Aplicar controls eficients
  • Disposar d’un sistema documental organitzat